پست های ارسال شده در آدر سال 1386

دل چرکین تو-ام عروسک خوشبخت   که باد وزید توی موهایت و از من                                              بریدی ...! تقسیم بر چهار شدم تقسیم بر هشت شدم                               ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 49 بازدید