قسمتی از شعر : باران اسيدی ۳

traffic_bg.jpg


من مانده ام چگونه می شود
بين ‹انقلاب› و ‍‹ولي عصر› ارتباط برقرار كرد !!
مردم وقتي به ‹انقلاب› مي رسند
- از شدت دود -
اشك مي ريزند ،
اما ‹ولي عصر› هنوز هم طرفدار دارد.
در اين چند ساله هر وقت ترافيك ‹انقلاب› غوغا كرده است ،
خيلي ها از ‹خط › خارج شده اند ...
از ترس اين كه مبادا در ‹انقلاب› گير كنند
و به‹آزادي› نرسند!!
مردم وقتي به ‹انقلاب› مي رسند اشك مي ريزند ،
اما ‹ولي عصر› هنوز هم طرفدار دارد.
حتي ‹رپ› ها هم ‹ولي عصر› را دوست دارند !!

/ 5 نظر / 51 بازدید
ليلا م

فرامرز جان سلام . In every winter's heart there is a quivering spring ,and behind the veil of each night there is smiling dawn .

nika&siroos

fantastic! that is one of the best poems that we read in these years.

حسينی

يادش بخير آنروز که با صدای خودت برايمان خواندی.عجب حالی کرديم.

غریبه آشنا

یادت شاد

پریا

امروز نیستی اما همان دیروزها شعر امروز را سروده بودی.