باران اسيدي
دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٢

تقديم به سال های زندان خواهرم
1 ) به ماهياني فكر مي كنم
كه عمرشان از دريا بيشتر بود !
و جاري بودن را با خود به دريا آوردند … !!

۲ ) به كبوتراني سفيد
با بال هاي خوني
و سرهاي سبز … !!

3 ) به دختراني در پاي جوخه اعدام
ـ با قابليت دوست داشتن ! ـ
و معصوميت دختر بچه اي كه تازه از حمام برگشته بود … !!
فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]