باران اسيدي
چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳

يزدی محافظه کار !!

 

۱ـ روزنامه ايران به استقبال نامه آقای سيد محمدخاتمی ـ ۱۵/۲/۱۳۸۳ :   

نامه ای برای فردا    

۲ـ روزنامه خراسان ـ ۱۵/۲/۱۳۸۳ :

نامه شما نه برای فردا ، بلكه برای امروز هم به درد نمی خورد !

امروز جوانان با ديدن تصوير تلويزيوني شما ، که در حال سخنراني هستيد کانال را عوض مي کنند تا برنامه هر چند غير دلخواه را ببينند. 

۳ـ چه خوب كه من يك خراسانی شجاع زاده شدم نه يك يزدی محافظه كار !  

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]