باران اسيدي
سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٢

کفل هايت !

                                  

 

پاهايت سلطه گاه دوست داشتن من است

و پدرت

 « دوستت دارم » را تازيانه مي زند!

و يادش به خير

« سينما فرهنگ »

و تخمه و پچ پچ عاشقانه

و كبودي پاهايت

            - از تازيانه هاي پدر ! -

كه تا آن جا كه تاريكي سالن

و خلوتي دم عصر اجازه مي داد

نشانم مي دادي !

و تازه مي گفتي

كفل هايت كبودترست ... !!

 

***

 

چشم هايت سلطه گاه دوست داشتن من است

كه زير عينك دودي

و با لباس مبدل

ضجه مي زدند و با تو مي آمدند « تهرانسر »

دور از نگاههاي آشنا

و خيابان هايي كه بوي « ماشين پدر »

                           و « مينی بوس منکرات » می دادند...!!

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]