باران اسيدي
سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢

رد کفش زنی با شماره ۳۶...!

 

پاييز شده است

صبح

از كوچه

صداي پاي زني

ـ  كه دارد دور مي شود . ـ

نا اميد ترم مي كند ... !!

 

***

 

پاي در خانه

قدري خاك نرم ريخته ام

تعداد رد پاها آن قدر هست

                كه اميدوارم كند

                روزي

                رد كفش زني با شماره 36 روي آن نقش خواهد بست ... !!

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]