باران اسيدي
دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٢

چراغ قرمز

 

نمي خواهم خودم را توجيه كنم ، اما براي اين كه شما هم در جريان باشيد : من از ساعت 5:30 صبح كه از خواب بيدار مي شوم و پادگان و چسبيده به آن شركت و آمد و شد و ... تا ساعت 19:30 كه به خانه مي رسم متاسفانه هيچ گونه دسترسي به اينترنت ندارم ، يكي دو ماهي توي شركت دسترسي داشتم كه آن هم تخته شد ، در شرايط عادي حداكثر 6ساعت هم مي خوابم ، لابد آن 4ساعت باقي مانده را هم به مليحه حق مي دهيد بگويد :«نامرديست اين يكي دو ساعت را هم بنشيني پای اينترنت ...!!»، مخصوصا اگر ميهمان يا مسافري داشته باشي كه ديگر مساله جور ديگري مي شود و گرنه آن ها كه مرا بيشتر مي شناسند مي دانند من عاشق ارتباط گرفتن با مردم و مخصوصا شما كه مرا مي خوانيد و لايق خواندن مي دانيد هستم ، اما افسوس شرايط سر سازگاري با اين عشق ديوانه وار را ندارد و ... . ديگر بس است ... !!

 

 

 

پشت همين چراغ

با چشم هاي باز

« سبز ، نارنجي ، قرمز »

فرقي نمي كند

تارم

يا تارانده اي مرا

فرقي نمي كند

تارم

تارانم

و هيچ وقت سبز

و هيچ ... !!

آن چشم هاي گريه ي خوني !

تارم

ترم

تارانم

تاريكخانه ام

و هي فحش مي دهم

                              به چراغ راهنمايي قرمز

و هي فحش مي دهم

                              به تو

و هي فحش مي دهم

                             به تاريكي

و هي فحش مي دهم

                 به اتاق انتظار دكتر معده ... !!

و هي فحش مي دهم

                            به دلم

 

            ***

 

تفسير احمقانه من

                               تو

تفسير احمقانه منـ ...

                               طق

تفسير احمقانه من

                               تف !

پشت چراغ قرمز

پشت چراغ سبز

پشت چراغ نارنجي

پشت پدر

         پدر سگ

پشت هميشه شلاق

پشت كمر

          كمر سگ

           و چشم هاي گريه ي خوني

 

هي فحش مي دهم

                        به چراغ قرمز ساعت !!

                        به چراغ ساعت قرمز !!

                        به قرمز چراغ ساعت !!

هي فحش مي دهم

هي

                        به اتاق دكتر معده

                        به چراغ قرمز ساعت

                        به چراغ قرمز ... !!

 

فرقي نمي كند

تارم

ترم

تاريكم !!

 

 

يكشنبه 12/2/78
فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]