باران اسيدي
دوشنبه ٩ تیر ۱۳۸٢
 


امروز دوشنبه ۹ تيرماه ۱۳۸۲

من هم خودم را قاطی آدمها کردم و از خانه ای که سالهاست با کوچه قهر است پنچره ای گشودم .
فردا روز بهتری است. اين را کلاغها گفتند ...!!


فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]